MANAGEMENT

 • Mrs. Yvonne S. Shah
  Managing Trustee
 • Mrs. Daksha N. Shah
  Trustee
 • Mr. Niranjana C. Shah
  Trustee
 • Mrs. Aashita J. Shah
  Director
 • Mr. Janak Shah
  Director
 • Mr. Prit Nagersheth
  Director